หน้าที่รับผิดชอบ

                     ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์    มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

1.  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะการกำหนด และทบทวนสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2.  จัดทำและพัฒนาแผนยุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุธศาสตร์ทุกระดับ (จังหวัด กระทรวง และระดับชาติ)

3.  เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฎิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และจัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด

4.  ดำเนินการและประสานดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ กฏหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฏหมายว่าด้วยสวนป่า กฏหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด

5.  ดำเนินการและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้ให้เป็นไปตามกฏระเบียบและแนวทางปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง

6.  สนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรมป่าไม้ และจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด

7.  กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน

8.  ปฎิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์   ประกอบด้วย 2 ฝ่าย  ได้แก่

      1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป

      2.  ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้

 

1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

2.  จัดทำแผน ใช้จ่ายงบประมาณของ ควบคุมและติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานแผนงาน/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

3.  ปฎิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

2.  ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด และจัดทำแผนการป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดหวัดจำแนกเป็นรายอำเภอ

2.  เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฎิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด

3.  สนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า การฟื้นฟูป่า การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ การจัดการป่าชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการจัดการที่ดินป่าไม้

4.  ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้ และการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการ กฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.  ปฎิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย