-+

 

 

" พลิกฟื้นผืนป่า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "

หน้าหลัก     ที่ตั้ง    โครงสร้าง     อำนาจหน้าที่     บุคลากร     ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน     ทำเนียบผู้บริหารกรมป่าไม้

ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้  ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้    

 

       นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล         ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์    เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ได้เข้ารดน้ำขอพรจาก นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2560   จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
สถิติคดีป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์    เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน ตาม "กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง" ของจังหวัดอุตรดิตถ์   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก)
รายงานประจำปี 2557 กรมป่าไม้
รายงานประจำปี 2558  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
รายงานประจำปี 2559    เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น  นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการ    เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ที่อยู่ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ณ ห้องประชุมศาลาราชพฤกษ์ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรดีเด่น"สาขาอาชีพปลูกสวนป่า" สำนักงาน ก.พ.
รายชื่อเจ้าที่ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
ตารางวัดปริมาตรไม้  วันที่ 31 มี.ค 60 เวลา 09.00 น. นายสมภพ ค้าไม้ หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ รักษาราชการแทนป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ)  ซึ่งมาประสานและขอข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับโครงการศึกษาสิทธิและสถานะการถือครองที่ดินป่าไม้ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ      องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย หนังสือเวียนกรมป่าไม้
สัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนการคลัง กรมป่าไม้

ต้นไม้ทรงปลูกฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 30 มี.ค 60  เวลา 13.30 น. นายสมภพ  ค้าไม้ หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นตัวแทนป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์   ครั้งที่ 1/2560  โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  สลิปเงินเดือน กรมป่าไม้
   
   

                                                                                                                         

 

หนังสือเวียนภายใน

 

215  -  การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปี งบประมาณ 2560  อ่านต่อ

214 -  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อ่านต่อ

213  -  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ

212  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                 (ที่ ทส 1606.22/1546)  อ่านต่อ  

211  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                               (ที่ ทส 1606.22/1538)  อ่านต่อ 

210  -  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ  อ่านต่อ

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด


 

 

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

19  ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000  โทร-โทรสาร 0 5541 3065    www.forestuttaradit.com