" พลิกฟื้นผืนป่า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "

หน้าหลัก     ที่ตั้ง    โครงสร้าง     อำนาจหน้าที่     บุคลากร     ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน     ทำเนียบผู้บริหารกรมป่าไม้

ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้  ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้    

 

       นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล         ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์   วันพฤหัสบดี ที่ 19 ม.ค 60 เวลา 09.00 น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่3 (ลำปาง) มอบหมายให้ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่แต่ละจังหวัดฯ ณ ห้องประชุม 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
สถิติคดีป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันพุธที่ 18 ม.ค 60 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกประชาสัมพันธ์และออกตรวจสภาพพื้นที่ของเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการฯ ของงานปลูกป่าภาคเอกชน ประจำปี พ.ศ.2560 ณ บ้านโคกทรายขาว หมู่ 8 ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก)
สัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมป่าไม้
ต้นไม้ทรงปลูกฯ จังหวัดอุตรดิตถ์  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ตารางวัดปริมาตรไม้  วันพุธที่ 18 ม.ค 60 เวลา 08.19 น.   ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานพิธีวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรดีเด่น"สาขาอาชีพปลูกสวนป่า" สำนักงาน ก.พ.
เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
รายชื่อเจ้าที่ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข วันเสาร์ ที่ 14 ม.ค 60 เวลา 09.00 น.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2560 และเนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ของทุกปี ได้นำสมุด ดินสอ เครื่องเขียน และขนม พร้อมแผ่นพับประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัยากรป่าไม้ และการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน แก่เด็กและผู้ที่มาร่วมงาน     องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
รายงานประจำปี 2557 หนังสือเวียนกรมป่าไม้
รายงานประจำปี 2558 ส่วนการคลัง กรมป่าไม้

รายงานประจำปี 2559

วันที่ 13 ม.ค.60 เวลา 13.00 น.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายส่งเสริมและพัตนาการป่าไม้ งานจัดการป่าชุมชน นำตัวแทนราษฎรเข้ารับการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเเม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ไปศึกษาดูงานที่สวนอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง    

สลิปเงินเดือน กรมป่าไม้
   

 

 

                                                                                                                         

 

หนังสือเวียนภายใน

 

 

215  -  การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปี งบประมาณ 2560  อ่านต่อ

214 -  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อ่านต่อ

213  -  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ

212  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  (ที่ ทส 1606.22/1546)  อ่านต่อ  

211  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  (ที่ ทส 1606.22/1538)  อ่านต่อ 

210  -  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ  อ่านต่อ

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด


 

 

 

 

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

19  ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000  โทร-โทรสาร 0 5541 3065    www.forestuttaradit.com