วิสัยทัศน์กรมป่าไม้ " เป็นหน่วยงานมุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย "

หน้าหลัก      สำนักงาน      โครงสร้าง      อำนาจหน้าที่      อัตรากำลัง      ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน      ผู้บริหาร

 

หน่วยงานภายใน

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโคก

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฟากท่า

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าปลา

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอุตรดิตถ์

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตรอน    

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองแสนขัน

ข่าวผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์                                                                         ข่าวทั้งหมด

 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล

 Mr.Sanya Kaewthammanukool  

 ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  

.....................

175 - วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ กรมปศุสัตว์ สนับสนุนการฉีดพ่นน้ำยาแรงดันสูง พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รอบบริเวณอาคารสำนักงาน และบ้านพัก เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ปราศจากเชื้อไวรัส COVID-๑๙ มากขึ้น  
174 - วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คลินิกป่าชุมชน เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงานและงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบ VDO Conference  

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

 ประวัติความเป็นมาเมืองอุตรดิตถ์

 แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 แผนที่ตั้งหน่วยงานป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานประจำปี 2561

ต้นสัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานการประชุม คปป.จ.อต 2/62

หนังสือการรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

173 - วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน   
172 - วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกษม คำมา ผอ.สอก. ผู้แทน ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธาน ในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน    

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

สหกรณ์กรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรม

539 - วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 หน่วยฯ อต.6 (บ้านม่วง) เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ฝึกทบทวน ระเบียบแถวและบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อความเป็นระเบียบวินัย และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่   

538 - วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 หน่วย ฯ อต.1 (วังเบน) ออกตรวจลาดตระเวนป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มุ่งมั่นรักษาป่า เพื่อความสุขของคนไทย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย”   

วีดิโอออนไลน์

รายการเดินหน้าประเทศไทย : การปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

หนังสั้นเรื่อง ผู้พิทักษ์ อ.ฟากท่า

ปลูกป่าประชารัฐ 2560

ออกมาเที่ยว...อุตรดิตถ์

Green Focus ปี 60 ตอนที่ 26 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง อ.พิชัย

พลง อุตรดิตถ์แดนสวรรค์

วิดิทัศน์ อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน

537 - วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 นปพ.ตรอน/ช่างสำรวจ ชุดปฏิบัติการ คทช.อ.ตรอน เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง จัดทำแนวเขตหมู่บ้าน ในพื้นที่  

536 - วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 หน่วยฯ อต.6 (บ้านม่วง) ออกตรวจลาดตระเวนป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มุ่งมั่นรักษาป่า เพื่อความสุขของคนไทย ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าน้ำปาด”     

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด

update 31 มีนาคม, 2563 10:32:59   ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์    เลขที่   19  ถนนแปดวา   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   53000     โทรศัพท์/โทรสาร  0 5541 3065   
อีเมลล์ : forestuttaradit@hotmail.com       เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์