วิสัยทัศน์กรมป่าไม้ " บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 "

หน้าหลัก      สำนักงาน      โครงสร้าง      อำนาจหน้าที่      อัตรากำลัง      ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน      ผู้บริหาร

 

หน่วยงานภายใน

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโคก

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฟากท่า

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าปลา

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอุตรดิตถ์

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตรอน    

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองแสนขัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล

 Mr.Sanya Kaewthammanukool  

 ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  

.....................

 

      วันที่ 17 มิถุนายน 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  งานส่งเสริมการปลูกป่า ออกดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่เกษตรกร 

  

     วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมด้วย นายนคร  นวลจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ นายสมภพ  ค้าไม้ หัวหน้าฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้  

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

 ประวัติความเป็นมาเมืองอุตรดิตถ์

  แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานประจำปี พ.ศ.2560

ต้นสัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

    วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) โดยเจ้าหน้าที่งานจัดการป่าชุมชน ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.6 (บ้านม่วง) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด และวนอุทยานวังยาว พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชน บ้านใหม่ บ้านนากวาง บ้านม่วง บ้านโพนทอง ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  

    วันจันทร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ จัดประชุมข้าราชการ พนักงานในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงาน ของศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

     วันจันทร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงาน ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ  

    วันศุกร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมกับนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลนายาง ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว นำโดยอาจารย์สุมัย หมายหมั้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้นำป่าชุมชนดีเด่น  

วีดิโอออนไลน์

ผู้พิทักษ์

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558

ปลูกป่าประชารัฐ 2560

มิติใหม่การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจ

เพลง สาวอุตรดิตถ์

พลง อุตรดิตถ์แดนสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หนังสือเวียนภายใน

237  -  กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่องที่ 2 การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยมิชอบ อ่านต่อ

236  -  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ อ่านต่อ

235  -  แนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการ  อ่านต่อ 

234  -  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  อ่านต่อ

233  -  จัดตั้งศูนย์ป่าไม้และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อ่านต่อ

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์    เลขที่   19  ถนนแปดวา   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   53000     โทรศัพท์/โทรสาร  0 5541 3065   
อีเมลล์ : forestuttaradit@hotmail.com       เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์