" พลิกฟื้นผืนป่า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "

หน้าหลัก     ที่ตั้ง    โครงสร้าง     อำนาจหน้าที่     บุคลากร     ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน     ทำเนียบผู้บริหารกรมป่าไม้

ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้  ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้    

 

       นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล         ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 8.00 น. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำกล้าไม้ กฤษณา กระท้อนและมะขามป้อม รวม 300 กล้า เอกสารเผยแพร่ด้านป่าไม้ไปแจกจ่าย พร้อมสำรวจความต้องการกล้าไม้ ในกิจกรรมหน่วย "บำบัดทุกขบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์"     จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
สถิติคดีป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 15 มี.ค 60 เวลา 08.30 น.  นายชูเกียติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมด้วย นายสุเทพ พุทชา ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก)
รายงานประจำปี 2557 กรมป่าไม้
รายงานประจำปี 2558  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
รายงานประจำปี 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. 60 เวลา 09.00 น.  นายสมภพ ค้าไม้ หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ ท้องที่ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรดีเด่น"สาขาอาชีพปลูกสวนป่า" สำนักงาน ก.พ.
รายชื่อเจ้าที่ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
ตารางวัดปริมาตรไม้  วันอังคารที่ 7 มี.60 เวลา 10.00 น เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน ตาม"กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง" ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเป็นประจำทุกสัปดาห์     องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย หนังสือเวียนกรมป่าไม้
สัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนการคลัง กรมป่าไม้

ต้นไม้ทรงปลูกฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

  วันจันทร์ ที่ 27 ก.พ 2560  นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม   สลิปเงินเดือน กรมป่าไม้
   
   

                                                                                                                         

 

หนังสือเวียนภายใน

 

215  -  การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปี งบประมาณ 2560  อ่านต่อ

214 -  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อ่านต่อ

213  -  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ

212  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                 (ที่ ทส 1606.22/1546)  อ่านต่อ  

211  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                               (ที่ ทส 1606.22/1538)  อ่านต่อ 

210  -  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ  อ่านต่อ

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด


 

 

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

19  ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000  โทร-โทรสาร 0 5541 3065    www.forestuttaradit.com