" พลิกฟื้นผืนป่า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "

หน้าหลัก     ที่ตั้ง    โครงสร้าง     อำนาจหน้าที่     บุคลากร     ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน     ทำเนียบผู้บริหารกรมป่าไม้

ฝ่ายบริหารทั่วไป  ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้  ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้    

 

 

 

ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการ และพนักงาน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560  

จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
สถิติคดีป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอนุชาติ สุปัญญา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ รักษาราชการแทนป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก)
รายงานประจำปี 2556-2560 กรมป่าไม้
เกษตรกรดีเด่น"สาขาอาชีพปลูกสวนป่า"  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ตารางวัดปริมาตรไม้ 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3(ลำปาง) นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และหัวหน้าฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ท้องที่จังหวัดลำปางและจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงาน   

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงาน ก.พ.

ต้นไม้ทรงปลูกฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  เวลา 07.00 น.  ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสุวิทย์ สรรเสริญ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาแซง ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์   

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
รายชื่อเจ้าที่ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข หนังสือเวียนกรมป่าไม้
สลิปเงินเดือน กรมป่าไม้ ส่วนการคลัง กรมป่าไม้
 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.15 น. นายอนุชาติ สุปัญญา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ พร้อม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน ตาม"กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง" ของจังหวัดอุตรดิตถ์  

 
   
   

                                                                                                                         

 

หนังสือเวียนภายใน

 

215  -  การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปี งบประมาณ 2560  อ่านต่อ

214 -  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อ่านต่อ

213  -  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ

212  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                 (ที่ ทส 1606.22/1546)  อ่านต่อ  

211  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                               (ที่ ทส 1606.22/1538)  อ่านต่อ 

210  -  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ  อ่านต่อ

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด


 

 

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

19  ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000  โทร-โทรสาร 0 5541 3065    www.forestuttaradit.com