วิสัยทัศน์กรมป่าไม้  " บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ "   

หน้าหลัก    ที่ตั้ง    โครงสร้าง    อำนาจหน้าที่    บุคลากร    ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน    ผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)    ผู้บริหารกรมป่าไม้

ฝ่ายบริหารทั่วไป          ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า          ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้          ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้

          

นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล

Mr.Sanya Kaewthammanukool

ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวออนไลน์

แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30-14.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  โดย นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการ “การศึกษาวิเคราะห์ระบบ โลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 1

 

ข้อมูลป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าชุมชน วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมกัน รดน้ำขอพร นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพงษ์ศักดิ์ ไชยวรรณ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2561
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด
ตลาดรับซื้อ-ขายไม้ วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมกัน รดน้ำขอพร นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และผู้อำนวยการส่วนฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2561 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ

สถิติคดีป่าไม้

หน่วยป้องกันรักษาป่า วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักฯ โดยศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมงาน “ ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ “ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ฐานปฎิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
การส่งเสริมการปลูกป่า
หน่วยงานกรมอุทยานฯ ในพื้นที่

วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกตรวจเยี่ยม          ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 2 จุด คือจุดตรวจแยกสภ.วังกะพี้       และจุดตรวจแยกจราจร อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  

รายงานประจำปี 2560
สัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

หนังสือเวียนภายใน

วีดิโอออนไลน์

เพจ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

 

229  -  การจัดทำหนังสือราชการ  อ่านต่อ

228  -  แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ

227  -  การดำเนินงานตามข้อสั่งการและข้อแนะนำของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ

226  -  การใช้คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์  อ่านต่อ     

225  -  ยกเลิกคำสั่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ กรมป่าไม้  อ่านต่อ                      

 

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด

ผู้พิทักษ์

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558

ปลูกป่าประชารัฐ 2560

มิติใหม่การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจ

เพลง อุตรดิตถ์แดนสวรรค์

เพลง สาวอุตรดิตถ์

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์    เลขที่   19  ถนนแปดวา   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   53000     โทรศัพท์/โทรสาร  0 5541 3065   
อีเมลล์อ : forestuttaradit@hotmail.com       เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์