วิสัยทัศน์กรมป่าไม้ " เป็นหน่วยงานมุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย "

หน้าหลัก      สำนักงาน      โครงสร้าง      อำนาจหน้าที่      อัตรากำลัง      ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน      ผู้บริหาร

 

หน่วยงานภายใน

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโคก

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฟากท่า

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าปลา

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอุตรดิตถ์

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตรอน    

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองแสนขัน

ข่าวผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์                                                                         ข่าวทั้งหมด

 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล

 Mr.Sanya Kaewthammanukool  

 ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  

.....................

 

164 - วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Digital Transformation” เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Econonmy)  

 

 

163 - วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตรวจสภาพรถยนต์ของทางราชการ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองมลพิษ PM ๒.๕

 

 

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

 ประวัติความเป็นมาเมืองอุตรดิตถ์

 แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 แผนที่ตั้งหน่วยงานป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานประจำปี 2561

ต้นสัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานการประชุม คปป.จ.อต 2/62

หนังสือการรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

การปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2552

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

162 - วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” สาธิตการใช้เครื่องมือการดับไฟป่า เพื่อรับมือและป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ที่เป็นปัญหาเร่งด่วนต้องแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  

 

 

161 - วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นางสุนทรี อ๊อดกัน สสอ.เมืองอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

 

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

สหกรณ์กรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรม

454 - วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต. ๕ (ห้วยฉลอง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ชุดที่ ๒ และ กำนันตำบลถ้ำฉลอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางใหม่ บริเวณป่าห้วยหลง บ้านห้วยฉลอง หมู่ที่ ๒ ต.ถ้ำฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เนื้อที่ ๓ - ๑ - ๕๖ ไร่ ฯ     

453 - วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดยสมภพ ค้าไม้ หน.ฝ่ายจัดการป่าไม้ ผู้แทน ผอ.ศปม.อต. เป็นประธานในการอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    

วีดิโอออนไลน์

รายการเดินหน้าประเทศไทย : การปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

หนังสั้นเรื่อง ผู้พิทักษ์ อ.ฟากท่า

ปลูกป่าประชารัฐ 2560

ออกมาเที่ยว...อุตรดิตถ์

Green Focus ปี 60 ตอนที่ 26 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง อ.พิชัย

พลง อุตรดิตถ์แดนสวรรค์

วิดิทัศน์ อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน

452 - วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดยสมภพ ค้าไม้ หน.ฝ่ายจัดการป่าไม้ ผู้แทน ผอ.ศปม.อต. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓        

451 - วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดยนายสุวิทย์ สรรเสริญ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ผู้แทน ผอ.ศปม.อต. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓   

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด

update 28 กุมภาพันธ์, 2563 18:13:35   ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์    เลขที่   19  ถนนแปดวา   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   53000     โทรศัพท์/โทรสาร  0 5541 3065   
อีเมลล์ : forestuttaradit@hotmail.com       เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์