-+

 

 

" พลิกฟื้นผืนป่า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "

หน้าหลัก     ที่ตั้ง    โครงสร้าง     อำนาจหน้าที่     บุคลากร     ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน     ทำเนียบผู้บริหารกรมป่าไม้

ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้  ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้    

 

       นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล         ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ สัก ประดู่ พะยูง และมะขามป้อม รวม 220 กล้า     จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
สถิติคดีป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 18 พฤษภา 2560  เวลา 14.00 น.  นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดอุตรดิตถ์(ท.) ซึ่งมาตรวจเยี่ยมและประสานงานภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อประสานการปฏิบัติงานและบูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้ ในจังหวัดอุตรดิตถ์     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก)
รายงานประจำปี 2557 กรมป่าไม้
รายงานประจำปี 2558  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
รายงานประจำปี 2559 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานกรมป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2560         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรดีเด่น"สาขาอาชีพปลูกสวนป่า" สำนักงาน ก.พ.
รายชื่อเจ้าที่ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
ตารางวัดปริมาตรไม้  วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30น.  เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งทำเป็นประจำทุกวันพุธ ณ บริเวณหน้าสำนักงานศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย หนังสือเวียนกรมป่าไม้
สัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนการคลัง กรมป่าไม้

ต้นไม้ทรงปลูกฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.  นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ที่อยู่ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  ณ ห้องประชุมศาลาราชพฤกษ์ ลำปาง   สลิปเงินเดือน กรมป่าไม้
   
   

                                                                                                                         

 

หนังสือเวียนภายใน

 

215  -  การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปี งบประมาณ 2560  อ่านต่อ

214 -  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อ่านต่อ

213  -  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ

212  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                 (ที่ ทส 1606.22/1546)  อ่านต่อ  

211  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                               (ที่ ทส 1606.22/1538)  อ่านต่อ 

210  -  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ  อ่านต่อ

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด


 

 

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

19  ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000  โทร-โทรสาร 0 5541 3065    www.forestuttaradit.com