" พลิกฟื้นผืนป่า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "

หน้าหลัก     ที่ตั้ง    โครงสร้าง     อำนาจหน้าที่     บุคลากร     ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน     ทำเนียบผู้บริหารกรมป่าไม้

ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้  ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้    

 

 

 

ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  พร้อมด้วยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)     จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
สถิติคดีป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2560  เวลา 8.30น. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ งานจัดการ ป่าชุมชน ออกสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อจัดตั้งป่าชุมชน ตามโครงการส่งเสริมจัดการป่าชุมชน ณ บ้านฟากทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก)
รายงานประจำปี 2557 กรมป่าไม้
รายงานประจำปี 2558  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
รายงานประจำปี 2559 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-15.00 น.  นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงจังหวัดอุตรดิตถ์แบบบูรณาการ  ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย สำนักงาน ก.พ.
รายชื่อเจ้าที่ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
เกษตรกรดีเด่น"สาขาอาชีพปลูกสวนป่า" วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอนุชาติ สุปัญญา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้  และนายบัณฑิต ขวัญเย็น   หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ อต.8 (วังเบน) ร่วมกิจกรรม พลิกฟื้นพื้นป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "โครงการปลูกป่า  ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อความยั่งยืน"     องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
ตารางวัดปริมาตรไม้  หนังสือเวียนกรมป่าไม้
สัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนการคลัง กรมป่าไม้

ต้นไม้ทรงปลูกฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 7 มิ.ย 2560 เวลา 14.00 น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายชูเกียรติ พงษ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เป็นประธาน สลิปเงินเดือน กรมป่าไม้
   
   

                                                                                                                         

 

หนังสือเวียนภายใน

 

215  -  การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปี งบประมาณ 2560  อ่านต่อ

214 -  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อ่านต่อ

213  -  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ

212  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                 (ที่ ทส 1606.22/1546)  อ่านต่อ  

211  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                               (ที่ ทส 1606.22/1538)  อ่านต่อ 

210  -  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ  อ่านต่อ

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด


 

 

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

19  ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000  โทร-โทรสาร 0 5541 3065    www.forestuttaradit.com