วิสัยทัศน์กรมป่าไม้  " บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ "   

 หน้าหลัก    ที่ตั้ง    โครงสร้าง    อำนาจหน้าที่    บุคลากร    ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน    ผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)    ผู้บริหารกรมป่าไม้

 ฝ่ายบริหารทั่วไป          ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า          ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้          ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวออนไลน์

แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น.- 17.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) โดยศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุวิทย์ สรรเสริญ  หัวหน้าฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยนายชัยชาญ ศรียงค์ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ)

ข้อมูลป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าชุมชน

วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 17.00สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า

สถานีเพาะชำกล้าไม้

แหล่งจำหน่ายกล้าไม้

ตลาดรับซื้อ-ขายไม้

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น - 14.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ฯ

การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ

สถิติคดีป่าไม้

หน่วยป้องกันรักษาป่า

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น - 14.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนฯ

ฐานปฎิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
การส่งเสริมการปลูกป่า
หน่วยงานกรมอุทยานฯ ในพื้นที่

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 - 9.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานจัดการป่าชุมชน

รายงานประจำปี 2560
สัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

                                                                                                                         

วีดิโอออนไลน์

 

 

หนังสือเวียนภายใน

ผู้พิทักษ์

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558

ปลูกป่าประชารัฐ 2560

มิติใหม่การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจ

 

 

 

 

223  -  ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560ฯ อ่านต่อ

222  -  แผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ อ่านต่อ

221  -  จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ กรมป่าไม้ฯ  อ่านต่อ

220  -  ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ  อ่านต่อ     

219  -  มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบหมายฯ   อ่านต่อ                      

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 19 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์/โทรสาร 055-413065  อีเมลล์:forestuttaradit@hotmail.com เพจเฟซบุ๊ก:ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์