" พลิกฟื้นผืนป่า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "

หน้าหลัก     ที่ตั้ง    โครงสร้าง     อำนาจหน้าที่     บุคลากร     ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน     ทำเนียบผู้บริหารกรมป่าไม้

ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้  ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้    

 

       นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล         ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 8 ก.พ. 60 เวลา 08.00-17.00 น.  ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้ ร่วมจัดกิจกรรม "วัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 17 จ.อุตรดิตถ์" ภายใต้ชื่องาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กอุตรดิตถ์" ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ นี้      จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลป่าชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
สถิติคดีป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 7 ก.พ. 60 เวลา 18.00 น. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายอนุชาติ สุปัญญา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้  นำเจ้าหน้าที่งานจัดการป่าชุมชน สำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน และประชุมชี้แจงราษฎรเพื่อดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชน โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2560     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก)
สัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมป่าไม้
ต้นไม้ทรงปลูกฯ จังหวัดอุตรดิตถ์  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ตารางวัดปริมาตรไม้  วันที่ 7 ก.พ. 60 เวลา 13.00 น. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมกันตรวจสอบขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อวัตถุประสงค์ในการเลื่อย ไส ซอย เซาะร่องไม้, ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ฯลฯ ในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรดีเด่น"สาขาอาชีพปลูกสวนป่า" สำนักงาน ก.พ.
เวร-ยาม รักษาความปลอดภัย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
รายชื่อเจ้าที่ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข วันที่ 6 ก.พ. 60 เวลา 13.00 น. หัวหน้าฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ ตรวจสอบการขออนุญาตทำการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้า, ตรวจสอบขอต่ออายุใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ฯลฯ   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
รายงานประจำปี 2557 หนังสือเวียนกรมป่าไม้
รายงานประจำปี 2558 ส่วนการคลัง กรมป่าไม้

รายงานประจำปี 2559

วันที่ 6 ก.พ. 60 เวลา 19.00 น. งานจัดการป่าชุมชน  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์   สำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน และประชุมชี้แจงราษฎร เพื่อดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านปางวัว หมู่ 7 ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์          สลิปเงินเดือน กรมป่าไม้
   

 

 

                                                                                                                         

 

หนังสือเวียนภายใน

 

 

215  -  การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปี งบประมาณ 2560  อ่านต่อ

214 -  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อ่านต่อ

213  -  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ

212  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  (ที่ ทส 1606.22/1546)  อ่านต่อ  

211  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  (ที่ ทส 1606.22/1538)  อ่านต่อ 

210  -  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ  อ่านต่อ

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด


 

 

 

 

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

19  ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000  โทร-โทรสาร 0 5541 3065    www.forestuttaradit.com